VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PRODEJ ZBOŽÍ

 

společnosti Eva Froňková

 

123tricka.com

(Platné od 1. 11. 2006)

 

 

Společnost Eva Froňková, IČ: 88520242, se sídlem Vrančice 25, Vrančice,PSČ: 262 31, tel: 607963963 dnešního dne vydává následující všeobecné podmínky pro prodej zboží:

 

 

I.

Rozsah způsobnosti

 

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na maloobchodní prodej zboží společnosti Eva Froňková - 123tricka.cz, registrovaným zákazníkům. Kupní smlouva bude uzavřena buď konkludentně na základě objednávky nebo prostředky komunikace na dálku, zejména prostřednictvím sítě internet. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na prodej zboží podléhající režimu občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.)

 

 

II.

Definice

 

(1) Prodávajícím je společnost Eva Froňková - 123tricka.cz, IČ: 88520242, se sídlem Vrančice 25, Milín.

 

(2) Kupujícím je registrovaný zákazník, kterému po splnění podmínek přidělil prodávající zákaznický účet přístupný po zadání přihlašovacího jména a hesla.

 

(3) Zbožím se rozumí zboží uvedené v nabídce prodávajícího, v den objednávky.

 

(4) Cenou rozumí se cena uvedená v ceníku prodávajícího platného v den objednávky.

 

 

III.

Registrace zákazníka

 

(1) Není-li dohodnuto jinak, zákaznický účet může prodávající zřídit na základě písemné žádosti doložené kopií oprávnění k podnikání a k daňové registraci.

 

(2) Podmínky a postup registrace zákazníka je uveden na webových stránkách prodávajícího.

 

(3) Prodávající má právo zřízení zákaznického účtu odmítnout nebo zákaznický účet zrušit; tím není dotčeno právo kupujícího objednat zboží jinou formou.

 

(4) Kupující odpovídá za to, že s údaji, které umožňují přístup k jeho zákaznickému účtu, bude nakládat jako s důvěrnými informacemi. Prodávající neodpovídá za zneužití zákaznického účtu.

 

 

IV.

Objednávky

 

(1) Kupující objednává zboží u prodávajícího buď písemně nebo prostřednictvím sítě internet, nebo jiným dohodnutým způsobem. Podmínkou objednávky je bezvýhradný souhlas Kupujícího s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

(2) V objednávce musí být uvedeny přinejmenším následující údaje:

 

a) označení kupujícího (jméno, příjmení, bydliště fyzické osoby, identifikační číslo, nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby jednající jménem právnické osoby, uvedení funkce této osoby, kontaktní údaje – telefon, event. elektronická adresa)

 

b) identifikace zboží podle katalogu prodávajícího

 

c) množství zboží

 

(3) Prodávající objednávku potvrdí, teprve potvrzením objednávky je kupní smlouva uzavřena. Potvrzením objednávky kupující potvrdí zboží, jeho cenu a způsob a dobu dodání zboží. Potvrzení může být provedeno písemně, elektronickou poštou nebo dodáním objednaného zboží.

 

V. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

VI.

Cena zboží

 

(1) Cena zboží je uvedena v ceníku prodávajícího platného v den doručení objednávky prodávajícímu.

 

(2) Cena je splatná podle volby prodávajícího buď v hotovosti při převzetí zboží nebo na základě faktury – daňového dokladu se splatností čtrnácti dnů. Prvý nákup kupujícího bude vždy uhrazen nejpozději při dodání zboží.

 

(3) Prodávající se může v jednotlivých případech s kupujícím dohodnout na odlišném způsobu úhrady ceny.

 

(4) Úhrada ceny děje se na účet prodávajícího číslo účtu: 224692376, kód banky: 0600, variabilní symbol uvedený v daňovém dokladu.

 

(5) Prodávající je oprávněn k ceně zboží připočítat náklady na dopravu a balné v případě, že souhrn cen zboží v jedné objednávce nedosáhne částku  3000,- Kč s DPH. Rovněž u větších zásilek si vyhrazuje právo připočítat dopravné u těžších zásilek nebo u zásilek větších rozměrů.

 

 

VII.

Výběr zboží

 

(1) Kupující odpovídá za to, že si zboží řádně vybere a že zboží odpovídá účelu, ke kterému jej kupující hodlá použít. Prodávající poskytne kupujícímu při výběru zboží konzultace a pomoc, zpravidla telefonickou nebo elektronickou formou. Vadou zboží není, pokud se po dodání zboží ukáže, že zboží je nevhodné pro účel zamýšlený kupujícím. Prodávající je oprávněn tyto případy řešit individuálně.

 

(2) Zboží nabízené k prodeji prodávajícím je způsobilé k uvedení na trh na území České republiky.

 

 

VIII.

Dodání zboží

 

(1) Zboží bude kupujícímu dodáno na základě volby prodávajícího nebo podle dohody s kupujícím prostřednictvím smluvního přepravce určeného prodávajícím, event. prostřednictvím vlastní autodopravy. Jiný způsob dodání zboží je třeba vždy předem dohodnout.

 

(2) Vlastnické právo ke zboží, nebezpečí poškození, ztráty a zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

(3) Součástí zboží je vždy i jeho průvodní dokumentace. V případě, že se zboží vrací prodávajícímu, je prodávající oprávněn odmítnout převzít zboží, pokud dokumentace není vrácena úplná.

 

 

IX.

Záruka za jakost

 

(1) Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců s výjimkou spotřebního materiálu.

 

(2) Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit v případě, že výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pokyny výrobce či v rozporu s účelem, pro který je výrobek určen.

 

(3) Je právem prodávajícího určit, jakým způsobem bude vada zboží odstraněna, tj. zda dojde k výměně zboží za jiné, bezvadné, či k opravě zboží, či ke slevě z ceny. V případě, že zboží je prodáváno pro soukromou potřebu fyzických osob, nároky z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

 

(4) V případě, že kupující zašle k opravě zboží prostřednictvím držitele poštovní licence, či prostřednictvím zasilatele či dopravce, je povinen ho zaslat v původním obalu. V opačném případě jakákoli změna na zboží, poškození, ke kterým by mohlo dojít v průběhu přepravy, jdou k tíži kupujícího.

 

(5) Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je mu doručeno jinak, než v původním obalu.

 

 

X.

Odpovědnost za škodu

 

(1) Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu prodaným zbožím nejvýše do kupní ceny tohoto zboží.

 

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

(1) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito všeobecnými dodacími podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.).

 

 

 

 

123TRICKA.CZ


Accept

Stránky používají cookies